เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง ขอส่งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 414 
 
ด่วนมาก เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 270 
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ก.ท.จ. ตาก และในก.อบต จังหวัดตาก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 283 
 
สำรวจข้อมูลการจัดระเบียบสังคม [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 225 
 
<< หน้าแรก...     784      785      786      787     (788)     789      790      791      792     ....หน้าสุดท้าย >> 2217