เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 64 
 
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 126 
 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 92 
 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมุลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารข้าราชการ (No Copy) [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 87 
 
<< หน้าแรก...     109      110      111      112     (113)     114      115      116      117     ....หน้าสุดท้าย >> 2219