เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี (งวดที่ 1) [ 31 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
 
กำหนดการสำรวจปัญหาและความต้องการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก [ 31 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 115 
 
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ของผู้กำกับดูแล [ 30 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
 
การทำกิจการนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 123 
 
<< หน้าแรก...     121      122      123      124     (125)     126      127      128      129     ....หน้าสุดท้าย >> 2221