เลือกหมวดหนังสือ :
ระเบียบวาระการประชุม คกก.ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 3/2554 ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. [ 31 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 746 
 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ โดยจะเปิดระบบบันทึกข้อมูลใหม่จากวันที่ 21 มีนาคม 2554 ถึง 29 เมษายน 2554  [ 31 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 611 
 
แจ้งรายชื่อ อปท. ที่มีผู้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2554 [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 594 
 
ด่วนที่สุด การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย "โครงการเข้าร่วมชุมนุนลูกเสือ ครั้งที่ 22 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 560 
 
<< หน้าแรก...     1997      1998      1999      2000     (2001)     2002      2003      2004      2005     ....หน้าสุดท้าย >> 2219