หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เขื่อนภูมิพล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
1
2
 
 
HOT NEWS
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกำหนดการปิดระบบ e-Plan วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น. วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ดำเนินการนำระบบใหม่ขึ้น พร้อมทำการทดสอบ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ตาก
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ตาก
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้งเลื่อนการดำเนินการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ LEC ประจำปีการศึกษา2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(Fleet Card)ขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๔/๒๕๖๓ [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
สำรวจรายชื่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทย [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 113 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาของเอกชนผู้นำจำหน่ายเตาเผาขยะซึ่งกล่าวอ้างว่าเตาเผาขยะได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 318 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่ [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 61 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 239 
สถจ.ตาก จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ \" [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 280 
 
นายกริชชัย ศิลปรายะ  
ท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเส [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำน [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 44 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH โดยวิธีเฉพา [ 20 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ [ 22 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 22 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีต ลำเห [ 21 พ.ค. 2563 ]ซื้อกระจกโค้งจราจร (กระจกเลนส์นูน) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 20 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประ [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (นมปิดภาคเรี [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน [ 19 พ.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ตาก
   
 
บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 191286  ตอบ 2727  
ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 5011  ตอบ 28  
อยากย้ายกับตาก (28 พ.ย. 2558)    อ่าน 1895  ตอบ 8  
อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 3125  ตอบ 15  
สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 2589  ตอบ 12  
โอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข (22 พ.ค. 2563)    อ่าน 6  ตอบ 0  
ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (19 พ.ค. 2563)    อ่าน 16192  ตอบ 15  
สอบถามตำแหน่งว่าง นิติกรปฏิบัติการ (13 พ.ค. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 0  
ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (6 มี.ค. 2563)    อ่าน 105294  ตอบ 1581  
ประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซื้อหรือสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ (27 ก.พ. 2563)    อ่าน 152  ตอบ 0  
ตำแหน่งนักพัฒ มีที่ไหนว่างบ้างคะ (11 ม.ค. 2563)    อ่าน 56  ตอบ 0  
ตากมีตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนมัยครับ (2 ม.ค. 2563)    อ่าน 70  ตอบ 0  
เจ้าพนักงานธุรการ ตาก มีที่ไหนว่างบ้างไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 221  ตอบ 0  
อปท.ในพื้นที่ตากจะเปิดสอบภาค ข เมื่อไร (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 7569  ตอบ 23  
ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (27 มี.ค. 2562)    อ่าน 23218  ตอบ 162  
พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำประปาหมู่บ้าน แม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 2067  ตอบ 12  
ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดั (10 เม.ย. 2560)    อ่าน 508  ตอบ 0  
ที่ไหนรับโอนย้ายนิติกร (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 862  ตอบ 0  
ขอโอนย้ายมาตาก (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 527  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 882  ตอบ 1  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.แม่ตื่น [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา วันอังคารที่26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบา [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.25น. งานป้องกันและเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.มหาวัน ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเล [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.มหาวัน ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกา [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.มหาวัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง ต้อนรับคณะติดตามและให้คำแนะนำด้านเทคนิควิชาการและข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขในการดำเนิ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่จะเรา ลง [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศ เรื่อง บัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนต [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.ตาก
 

กลัวยอบน้ำผึ้ง สปร

น้ำพริกกุ้งบ้านสวน
 

อุทยานแห่งชาติขุนเขาพะวอ

ห้วยปางสา
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ตาก
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.055-515-246,
055-511-141
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551