หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เขื่อนภูมิพล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
1
2
 
 
HOT NEWS
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกำหนดการปิดระบบ e-Plan วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น. วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ดำเนินการนำระบบใหม่ขึ้น พร้อมทำการทดสอบ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ตาก
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ตาก
 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร \"เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง\" [ 2 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 350 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัตืเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานครูองค์การยริหารส่วนตำบล [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม) [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบและยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 165 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray)  [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ติดตามการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติรหือข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ และการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัตหรือข้อบัญญัติ เรือง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
แนวทางการดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 78 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา the Thailand-Japan Environmental Solutions [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 4 - 5 เพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ รุ่นที่ 1 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
สถจ.ตาก จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ \" [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 116 
ด่วนที่สุด การจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กา [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 137 
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1192 
 
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์  
ท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 82 
ทน.แม่สอด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 279 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 11 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 161 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH โดยวิธีเฉพา [ 20 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


จ้างซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 61 ปี ทรงคร [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเ [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็ [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเ [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 16 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความส [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเ [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 15 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ตาก
   
 
บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 188770  ตอบ 2727  
ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 4544  ตอบ 28  
อยากย้ายกับตาก (28 พ.ย. 2558)    อ่าน 1769  ตอบ 8  
อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 2963  ตอบ 15  
สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 2470  ตอบ 12  
ตำแหน่งนักพัฒ มีที่ไหนว่างบ้างคะ (11 ม.ค. 2563)    อ่าน 10  ตอบ 0  
ตากมีตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนมัยครับ (2 ม.ค. 2563)    อ่าน 17  ตอบ 0  
ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (30 ส.ค. 2562)    อ่าน 15457  ตอบ 14  
ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (26 ก.ค. 2562)    อ่าน 103970  ตอบ 1580  
เจ้าพนักงานธุรการ ตาก มีที่ไหนว่างบ้างไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 148  ตอบ 0  
อปท.ในพื้นที่ตากจะเปิดสอบภาค ข เมื่อไร (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 7325  ตอบ 23  
ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (27 มี.ค. 2562)    อ่าน 22782  ตอบ 162  
พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำประปาหมู่บ้าน แม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 1950  ตอบ 12  
ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดั (10 เม.ย. 2560)    อ่าน 438  ตอบ 0  
ที่ไหนรับโอนย้ายนิติกร (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 508  ตอบ 0  
ขอโอนย้ายมาตาก (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 470  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 847  ตอบ 1  
รับโอนย้ายตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ฯ (ด่วน) (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 469  ตอบ 0  
กองคลัง รับโอน(ย้าย)พนักงาน (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 414  ตอบ 0  
อบต.หรือ เทศบาลไหนรับโอนย้ายบ้างค่ะ (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 617  ตอบ 1  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
ทต.ท่าสายลวด วางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 18 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 18 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้องฟ้า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ท้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำป [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม่องกั๊วะ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ กองสาธารณสุข อบต.ขะเนจื้อ ดำเนินการชี้แจงโครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข(ไตรมาส1) ป [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครการติดตั้งป้ายไฟสัญญาณไฟจรราจร หมู่่ที่ 1- [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สามหมื่น ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๖ /๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามหมื่น ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๕ /๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กลอง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กลอง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.ตาก
 

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -

สำนักสงฆ์ดอยมณฑา
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ตาก
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.055-515-246,
055-511-141
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551