หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เขื่อนภูมิพล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
1
2
 
 
HOT NEWS
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกำหนดการปิดระบบ e-Plan วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น. วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ดำเนินการนำระบบใหม่ขึ้น พร้อมทำการทดสอบ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ตาก
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ตาก
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด คู่มือสำหรับการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
แจ้งดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ (e-Plan - eMENSCR)  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยดวยการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 250 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองคืกรปกครอง่ส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน \"พ้นภัย\" [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ด่วนทีสุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
การขออนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่ [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 93 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 271 
สถจ.ตาก จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ \" [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 327 
 
นายกริชชัย ศิลปรายะ  
ท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเส [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำน [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 55 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 69 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH โดยวิธีเฉพา [ 20 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ประกวดราคาซื้อรถยนต์พยาบาลกระบะ ขับเคลื่อน ๔ ล้อยก [ ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ โรงพ [ ]จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ]จ้างซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์จักยานยนต์ (หมายเลขทะเบ [ ]จ้างตีเครื่องหมายทางม้าลายและเครื่องหมาย Rumble St [ ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บ [ ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ [ ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ [ ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 9 บ้านคร [ ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ตาก
   
 
บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (22 มิ.ย. 2563)    อ่าน 192238  ตอบ 2728  
ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 5062  ตอบ 28  
อยากย้ายกับตาก (28 พ.ย. 2558)    อ่าน 1933  ตอบ 8  
อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 3162  ตอบ 15  
สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 2648  ตอบ 12  
ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (3 ก.ค. 2563)    อ่าน 16733  ตอบ 16  
จพง ธุรการที่ ตาก มีตรงไหนว่างบ้างครับ (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 0  
รับโอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค่ะ (12 มิ.ย. 2563)    อ่าน 27  ตอบ 0  
ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (4 มิ.ย. 2563)    อ่าน 105708  ตอบ 1581  
รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (28 พ.ค. 2563)    อ่าน 30  ตอบ 0  
กรณีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา(เดิม)ต่อมาเป็นหัวหน้าฝ่าย (28 พ.ค. 2563)    อ่าน 105  ตอบ 9  
โอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข (22 พ.ค. 2563)    อ่าน 34  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง นิติกรปฏิบัติการ (13 พ.ค. 2563)    อ่าน 63  ตอบ 0  
ประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซื้อหรือสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ (27 ก.พ. 2563)    อ่าน 173  ตอบ 0  
ตำแหน่งนักพัฒ มีที่ไหนว่างบ้างคะ (11 ม.ค. 2563)    อ่าน 74  ตอบ 0  
ตากมีตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนมัยครับ (2 ม.ค. 2563)    อ่าน 93  ตอบ 0  
เจ้าพนักงานธุรการ ตาก มีที่ไหนว่างบ้างไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 235  ตอบ 0  
อปท.ในพื้นที่ตากจะเปิดสอบภาค ข เมื่อไร (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 7622  ตอบ 23  
ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (27 มี.ค. 2562)    อ่าน 23381  ตอบ 162  
พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำประปาหมู่บ้าน แม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 2101  ตอบ 12  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ การโอนรับ (ย้าย) พนัก [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด เทศบาลตำบลท่าสายลวดจัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วาเล่ย์ ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ร่วมรณรงค์งดจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าสายลวด ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างส่วนตำบล ประจำเดือนกรกฎาค [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 7 แห่ง เพื่อตรวจดูควา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ มอบถุงยังชีพ จากสส.ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์และสจ.ปกรณ์ สตะนีกรรณ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ระมาด คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ระมาด ๗๖๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน แก้ไข ปรับ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายง [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จะเรา 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อั [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.ตาก
 

ผ้าทอปากะญอบ้านมอทะ

กาแฟดอยมอโก้ Doi Morko Coffee
 

จุดชมวิวริมเมย

วัดอรัญญาวาส
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ตาก
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.055-515-246,
055-511-141
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551