หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เขื่อนภูมิพล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
1
2
 
 
HOT NEWS
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกำหนดการปิดระบบ e-Plan วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น. วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ดำเนินการนำระบบใหม่ขึ้น พร้อมทำการทดสอบ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ตาก
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ตาก
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
การจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๙/๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนพัฒนาผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ ฉบับ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
กาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑืทางการศึกษา [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 86 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุุด การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 101 
การสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
โครงการ \"แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562\" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ด่วนที่สุด การจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กา [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1111 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรพกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 330 
 
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์  
ท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ทน.แม่สอด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 59 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 11 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 110 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH โดยวิธีเฉพา [ 20 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะข [ 15 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ [ 9 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิดกล่อง UHT [ 4 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะข [ 1 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะข [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างกำจัดพร้อมฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแม่ระมาด [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างกำจัดพร้อมฝังกลบขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบร [ 1 ต.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศู [ 1 ต.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ตาก
   
 
บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 188074  ตอบ 2727  
ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 4371  ตอบ 28  
อยากย้ายกับตาก (28 พ.ย. 2558)    อ่าน 1718  ตอบ 8  
อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 2887  ตอบ 15  
สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 2411  ตอบ 12  
Macrobid No Doctor KelUploax (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (30 ส.ค. 2562)    อ่าน 15303  ตอบ 14  
ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (26 ก.ค. 2562)    อ่าน 103432  ตอบ 1580  
เจ้าพนักงานธุรการ ตาก มีที่ไหนว่างบ้างไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 95  ตอบ 0  
อปท.ในพื้นที่ตากจะเปิดสอบภาค ข เมื่อไร (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 7258  ตอบ 23  
ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (27 มี.ค. 2562)    อ่าน 22522  ตอบ 162  
พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำประปาหมู่บ้าน แม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 1910  ตอบ 12  
ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดั (10 เม.ย. 2560)    อ่าน 407  ตอบ 0  
ที่ไหนรับโอนย้ายนิติกร (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 477  ตอบ 0  
ขอโอนย้ายมาตาก (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 429  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 803  ตอบ 1  
รับโอนย้ายตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ฯ (ด่วน) (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 441  ตอบ 0  
กองคลัง รับโอน(ย้าย)พนักงาน (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 387  ตอบ 0  
อบต.หรือ เทศบาลไหนรับโอนย้ายบ้างค่ะ (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 591  ตอบ 1  
อบต. ตาก ที่ใดรับโอนย้ายบ้างค่ะ (4 ม.ค. 2560)    อ่าน 661  ตอบ 2  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ท [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านตาก กิจกรรมจิตอาสา 18 ต.ค.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “เทศบาลตำบลแม่ตาวร่วมกับกำนัน ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำบลแม่ตาว ลงสำรวจตลิ่งท [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “กองการศึกษาจัดประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒” [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่สลิด กิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ บ้านแม่บอน หมู่ที่ 10 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าสายลวด เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่สอด จ. [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่สลิด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่สลิด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่สลิด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรฐานกาารดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ตาว เพื่อส่งเส [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ปะ แจ้งประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อ อบต.แม่ปะ ชั่วคราว [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวใต้ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ค [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ จกรรมอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกฯ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.ตาก
 

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -

สำนักสงฆ์ดอยมณฑา
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ตาก
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.055-515-246,
055-511-141
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551