หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ระเบียบ/กฎหมาย

     

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3      4      5   
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551