หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสาร

 

 
เทศบาลตำบลแม่ต้าน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2552 งวดที่ 1  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ต้าน
เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
………………………………………………….
ด้วยเทศบาลตำบลแม่ต้าน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2552 งวดที่ 1 ตามรายการ ดังนี้
นมสดสเตอร์ริไรส์ (UHT) ชนิดจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 55,441 กล่องราคากลางในการจัดซื้อรวมทั้งสิ้น 435,759 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี คำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน
และในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ - จัดจ้าง อำเภอท่าสองยาง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5558-9120 ในและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

จ่าสิบโท
(บรรจง ยะดอนใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ต้าน
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2551 เวลา 17.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2096 ท่าน

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551