ประกาศจ้างเหมาด้ายระบบอิเล็กทอนิกส์ (e-Auciton) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อ.แม่สอด จ.ตาก ต.โมโกร อ.พบพระ จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 11.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 885 ท่าน