ประกาศจ้างเหมาด้ายระบบอิเล็กทอนิกส์ (e-Auciton) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และคสล. บ้านแม่ตาวริมเย - บ้านแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 11.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 940 ท่าน