ขอเลื่อนการอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ในรุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๔-๑๖ ก.พ.๒๕๕๔ อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากจังหวัดมีภารกิจสำคัญ จึงขอเรียนให้ผู้ที่จะเข้าอบรมฯ ในรุ่นที่ ๕ ทราบโดยทั่วกัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2554 เวลา 16.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1108 ท่าน