ประชาสัมพันธ์การจัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. .......(ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๕ ลว.๒๓ มี.ค.๔)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 10.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2089 ท่าน