การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๕๓๕๔ ลว.๒๘ มี.ค.๒๕๕๔)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2554 เวลา 15.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1467 ท่าน