(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ  
 

1. ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ)
2. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมไอน้ำ)
3. จ้างเหมาก่อสร้างสะพานฯ
4. ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทอผ้าศิลปาชีพบ้านทหารผ่านศึก
(เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 1-5 /2554 ลว. 7 พ.ย. 54)

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2554 เวลา 13.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1877 ท่าน