(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุง ถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ (เลขที่ 22-25/2555)  
 

22/2555 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
23/2555 ก่อสร้างถนน คสล. สาย ทต.แม่ระมาด
24/2555 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ม.13 ต.ขะเนจื้อ - ม.6
25/2555 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต  บ้านวังม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อ.แม่สอด

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2555 เวลา 13.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 470 ท่าน