(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุง ถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ (เลขที่ 26-30/2555)  
 

26/2555 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านตลาดรวมไทย - บ้านผากระเจ้อ)

27/2555 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ม. 6 ทต.ไม้งาม

28/2555 จ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัย สาย บ้านต้นผึ้น - บ้านตีนธาตุ อ.แมะระมาด

29/2555 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางสัน)

30/2555 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ม.4 แม่ระมาด - ม.2  ต.ขะเนจื้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2555 เวลา 14.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 486 ท่าน