เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ของ อปท. (หนังสือจังหวัดจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0037.3/ว 1110 ลว.11 ธันวาคม 2555)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 10.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 526 ท่าน