การจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0037.3/ว40 ลว.4 มกราคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2556 เวลา 14.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 421 ท่าน