การประชุมเพื่ิอคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด (ที่ ตก 0037.3/ว 320 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 10.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 545 ท่าน