(อบต.สามเงา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 5 โครงการ  
 

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพีื้นที่การเกษตร่
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณพื้นที่เข้าป่าช้าบ้านยางใต้
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 10.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 362 ท่าน