หัวข้อ ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการงบประมาณเงินอุดห
 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียดขอเชิญ อปท. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2556  
 

หัวข้อ ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียด
  
      ดังนั้น จึงขอเชิญ อปท. ที่ประสงค์เสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2556  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7 ทางข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะ


 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2556 เวลา 14.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2683 ท่าน