การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ที่ ตก 0023.3/ว4592 ลว.22 มี.ค.2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 09.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 393 ท่าน