ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 5203 ลว.28 มี.ค.56)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา 09.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 577 ท่าน