รายงานข้อมูลเงินกู้ของเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 358 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2556 เวลา 09.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 345 ท่าน