การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว12308 ลว.30 ก.ค.2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 15.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 474 ท่าน