ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว12707 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 15.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 363 ท่าน