ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเงินอุดหุนุนทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 56  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 11.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 500 ท่าน