แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่1)ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 หนังสือ ด่วนมาก ที่ ตก0023.3/ว19217 ลว. 28 พ.ย. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา 10.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 324 ท่าน