การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(School Information System:SIS)และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของอปท.และสถานศึกษาในสังกัดอปท.หนังสือ ที่ ตก 0023.3/ว19537 ลว.12ธ.ค.2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2556 เวลา 09.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1034 ท่าน