ด่วนที่สุด โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ที่ ตก 0023.3/ว 100 ลว.6 ม.ค.2557)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับให้จังหวัดทางโทรสารหมายเลข 05551-4483 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2557

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2557 เวลา 10.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 342 ท่าน