ด่วนที่สุด : ขอเลื่อนเวลาการฝึกอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก  
 

ขอเลื่อนเวลาฝึกอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จากเวลา 08.00-09.00 น. เป็น 08.00-08.30 น. พิธีเปิดเริ่มเวลา 08.30 น.สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้เบิกจากต้นสังกัด                                                                                                      

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 10.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 382 ท่าน