ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556 (ที่ ตก 0023.3/ว 562 ลว. 17 มกราคม 2557)  
 

ขอเชิญประชุม วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกตา โดยขอเชิญ ดังนี้
1. คณะทำงานดำเนินการทดสอบฯ ระดับศูนย์สอบ ทุกท่าน
2. คณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯ ระดับสนามสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 11.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 330 ท่าน