แจ้งข่าว โครงการเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

เอกสารโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดส่งจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๔ ชุด โดยเอกสารโครงการแต่ละชุดให้จัดเรียงตามลำดับดังนี้
๑)แบบบันทึกตรวจรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ (ให้พิมพ์รายละเอียดโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ หน่วยดำเนินการ อำเภอ และจังหวัด (ไม่ต้องลงชื่อในแบบบันทึกการตรวจ)
๒)แบบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๓)ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน ( B.O.Q ) โดยการประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้ใช้ราคาตามราคามาตรฐานของทางราชการ และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ หรือหากไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการหรือราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ใช้ราคาท้องถิ่น
๔)แบบแปลนโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วน ตรวจสอบได้
๕)รูปภาพตัดขวางงานถนนดินลูกรัง ถนนหินคลุก  ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลท์ติก   ถนนเคพซิล และงานขุดลอกแหล่งน้ำ  
๖)ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ
๗)รูปถ่ายสภาพสถานที่ดำเนินโครงการ
๘)สำเนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๕๙)ที่ระบุโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๙)เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการ  
๑๐)กรณีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ ต้องเป็นราคาตามราคามาตรฐานของทางราชการ และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว้ ให้มีใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย ๓ แห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 15.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 524 ท่าน