ด่วนที่สุด ให้ อปท.อ.บ้านตาก และวังเจ้า ติดต่อแก้ไขโครงการเ่ร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

ให้ อปท.ในพื้นที่ อ.บ้านตาก และวังเจ้า ที่ส่งโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ติดต่อ สนง.ท้องถ่ินจังหวัดตาก ด่วน เรื่อง แก้ไขโครงการเ่ร่งด่วน เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในโครงการที่ส่งมาให้จังหวัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2557 เวลา 15.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 350 ท่าน