เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระบบ e-plan ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก 0023.3/ว322 ลงวันที่ 3 เม.ย2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2557 เวลา 12.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 378 ท่าน