เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระบบ e-plan ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก 0023.3/ว431ลงวันที่ 16 พ.ค. 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2557 เวลา 14.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 310 ท่าน