จัดส่งสติ๊กเกอร์และโปสเตอร์คามโครงการจัดทำสื่อ " พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล"ที่หนังสือ ตก 0023.3/ว512 ลว.11มิ.57  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2557 เวลา 14.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 330 ท่าน