การประชุมศูนย์อำนายการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
การประชุม ณ ห้องประชุม อ.ท่าสองยาง
การประชุม ณ ห้องประชุม อ.ท่าสอง
การประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ระมาด
การประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ระมาด
การประชุม ณ ห้องประชุม อบต.ป่ามะม่วง
การประชุม ณ ห้องประชุม อบต.ป่ามะม่วง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ โดยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งศูนย์อำนวยการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวใน  ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์  - 15 มีนาคม 2552 ซึ่งท่านท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้ร่วมประชุมด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2552 เวลา 13.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1334 ท่าน