หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561   18 มิ.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   การประชุมสามัญประจำปี 2562 การบริการกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   18 มิ.ย. 2562 27
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล   18 มิ.ย. 2562 12
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน   การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562   18 มิ.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   18 มิ.ย. 2562 16
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ขะเนจื้อ   การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   18 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวม ๖ เดือน (ห่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)   18 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบ.ยกกระบัตร ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 6 กันยายน 2561   18 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลน้ำรึึม   18 มิ.ย. 2562 20
กิจการสภา อบต.ยกกระบัตร   รายงานประชุมสภา อบต.ยกกระบัตร สามัญ สมัยทื่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561   18 มิ.ย. 2562 8
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 2163