หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังจันทร์   คู่มือ ประมวลจิยธรรมการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    20 มิ.ย. 2562 12
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประชุมปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียน ศพด.ทต.ทุ่งกระเชาะ ประจำภาคเรียนที่๑    20 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   20 มิ.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562   20 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประชุมโครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณีขึ้นธาตุดือนเก้า   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   20 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   20 มิ.ย. 2562 7
<< หน้าแรก...     19      20      21      22     (23)     24      25      26      27     ....หน้าสุดท้าย >> 2172