การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.2/ว3569 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 7 พ.ย. 2561
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.5/ว46 7 พ.ย. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3583 7 พ.ย. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว27 [รายชื่อ] 7 พ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3386 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 พ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ.มท 0809.4/ว3385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 พ.ย. 2561
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3592 6 พ.ย. 2561
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ.มท 0816.2/ว3562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 พ.ย. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค.มท 0803.3/ว3575 6 พ.ย. 2561
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ.มท 0816.3/ว3565 6 พ.ย. 2561
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 กศ.มท 0816.3/ว3577 6 พ.ย. 2561
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 30 และรุ่นที่ 38 กยผ.มท 0815.4/ว3577 6 พ.ย. 2561
การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.8/ว3574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 6 พ.ย. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สน.บถ.มท 0809.2/ว180 6 พ.ย. 2561
การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว กพส. มท 0810.2/ว3539 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 พ.ย. 2561
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3564 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 5 พ.ย. 2561
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3563 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 5 พ.ย. 2561
ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ.2561 กศ.มท 0816.3/ว1558 5 พ.ย. 2561
บัญชีคุณสมบัติของข้าราชการท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.3/ว3561 5 พ.ย. 2561
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กศ.มท 0816.2/ว3545 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 พ.ย. 2561
<< หน้าแรก...     48      49      50      51     (52)     53      54      55      56     ....หน้าสุดท้าย >> 843