การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24 8 ต.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3153 8 ต.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล (โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ต.ค. 2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3177 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ต.ค. 2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ต.ค. 2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3175 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ต.ค. 2561
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.2/3146 5 ต.ค. 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย กม. มท 0804.3/ว3110 5 ต.ค. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3157 [แบบรายงานฯ] 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว164 5 ต.ค. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว3128 5 ต.ค. 2561
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.5/ว5 5 ต.ค. 2561
ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3154 5 ต.ค. 2561
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.3/ว3158 5 ต.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3138 5 ต.ค. 2561
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3145 [แบบรายงาน 1] [แบบรายงาน 2] 4 ต.ค. 2561
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3144 4 ต.ค. 2561
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน สน.บถ. มท 0809.4/ว38 4 ต.ค. 2561
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 กจ. มท 0802.4/ว3123 4 ต.ค. 2561
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15 กจ. มท 0802.4/ว3124 4 ต.ค. 2561
<< หน้าแรก...     58      59      60      61     (62)     63      64      65      66     ....หน้าสุดท้าย >> 844