ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว3128 5 ต.ค. 2561
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.5/ว5 5 ต.ค. 2561
ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3154 5 ต.ค. 2561
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.3/ว3158 5 ต.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3138 5 ต.ค. 2561
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3145 [แบบรายงาน 1] [แบบรายงาน 2] 4 ต.ค. 2561
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3144 4 ต.ค. 2561
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน สน.บถ. มท 0809.4/ว38 4 ต.ค. 2561
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 กจ. มท 0802.4/ว3123 4 ต.ค. 2561
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15 กจ. มท 0802.4/ว3124 4 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... กต. มท 0818.3/ว3130 4 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3129 3 ต.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3122 3 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3120 [เอกสารแนบ] 3 ต.ค. 2561
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กค. มท 0803.3/ว3121 3 ต.ค. 2561
การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบจ่ายตรง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3111 2 ต.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่มูลนิธิไทยยั่งยืน กศ. มท 0816.1/ว3088 2 ต.ค. 2561
การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจ่ายข่าวหมุ่บ้าน/ชุมชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว5562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2,3] 2 ต.ค. 2561
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3073 [แบบรายงานฯ] 1 ต.ค. 2561
การสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3091 1 ต.ค. 2561
<< หน้าแรก...     59      60      61      62     (63)     64      65      66      67     ....หน้าสุดท้าย >> 845