การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.2/ว2729 [เอกสารแนบ] [ประกาศผลฯ] 4 ก.ย. 2561
แก้ไขข้อความการจัดสรรค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในระดับจังหวัด เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2732 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว152 3 ก.ย. 2561
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2324 3 ก.ย. 2561
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว2705 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2698 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดิอนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2561
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว2706 31 ส.ค. 2561
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2675 30 ส.ค. 2561
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2679 30 ส.ค. 2561
แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2680 30 ส.ค. 2561
การเตรียมดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว12041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] 29 ส.ค. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว4862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ส.ค. 2561
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2682 29 ส.ค. 2561
ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2681 29 ส.ค. 2561
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว150 29 ส.ค. 2561
การจัดงาน (รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว153 29 ส.ค. 2561
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2676 29 ส.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2661 29 ส.ค. 2561
<< หน้าแรก...     66      67      68      69     (70)     71      72      73      74     ....หน้าสุดท้าย >> 844