แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือน มิ.ย.) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม และจำนวน 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1768 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.4/ว1761 [เอกสารแนบ] 3 พ.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/8511-8518 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/8600-8607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
ขอให้จังหวัดแจ้งประสาน อปท.ที่ดำเนินโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ถอดบทเรียนให้ครบตามเป้าหมายและให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบ อปท.ทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินว่ามีเพิ่มใน อปท.ใดบ้างให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1762 3 พ.ค. 2562
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/314,315 2 พ.ค. 2562
แจ้ง อปท. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อ อปท. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ฯ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-15 ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว17 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1746 2 พ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 2 พ.ค. 2562
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2560 มท 0809.4/ว19 2 พ.ค. 2562
การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมสำหรับก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หรือปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเดิม สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1738 2 พ.ค. 2562
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2-3] 1 พ.ค. 2562
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว18 1 พ.ค. 2562
ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1727 1 พ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1731 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 พ.ค. 2562
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1726 30 เม.ย. 2562
การจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงาน เพื่อขอรับสิทธิผู้ใช้ username/password การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) กสธ. 0819.2/ว1725 30 เม.ย. 2562
ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กสธ. มท 0819.2/ว1724 30 เม.ย. 2562
ขอเร่งรัดการลงทะเบียนเปิดใช้งานระบบ ITAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1723 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 เม.ย. 2562
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว17 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 เม.ย. 2562
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 843