แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1379 4 เม.ย. 2562
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1378 4 เม.ย. 2562
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1425 4 เม.ย. 2562
การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.4/ว1402 4 เม.ย. 2562
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819/ว1412 3 เม.ย. 2562
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด กสธ. มท 0819.2/ว1411 3 เม.ย. 2562
เปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.3/ว13 3 เม.ย. 2562
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1418 3 เม.ย. 2562
การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1413 3 เม.ย. 2562
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1414 3 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว1407 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน(โครงการเยียวยา) เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 เม.ย. 2562
การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.3/ว6884 3 เม.ย. 2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1407 3 เม.ย. 2562
แนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337 3 เม.ย. 2562
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1394 [เอกสารแนบ] 3 เม.ย. 2562
การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กพส. มท 0810.6/ว1392 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 เม.ย. 2562
การจัดอบรมตามโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1367 2 เม.ย. 2562
ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 กพส. มท 0810.6/ว1395 2 เม.ย. 2562
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว35 2 เม.ย. 2562
<< หน้าแรก...     11      12      13      14     (15)     16      17      18      19     ....หน้าสุดท้าย >> 843