แจ้งแนวทางการปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก กพส. มท 0810.6/ว751 27 ก.พ. 2562
แจ้งเลื่อนกำหนดวันการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว746 26 ก.พ. 2562
แจ้งเร่งรัดให้ อปท. รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.3/ว4170 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 26 ก.พ. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว725 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กค. มท 0803.4/ว721 25 ก.พ. 2562
แจ้งเลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว735 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 25 ก.พ. 2562
การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว698 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
สรุปการประชุมเชิงปฏิบ้ัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร และประเด็นคำถาม-คำตอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0801.4/ว730 25 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กพส. มท 0810.6/ว728 25 ก.พ. 2562
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว697 25 ก.พ. 2562
การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ กยผ. มท 0815.2/ว703 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว727 25 ก.พ. 2562
การดำเนินการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/4093 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 11-20 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว718 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 7-10 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว702 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว 1210 22 ก.พ. 2562
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว39 22 ก.พ. 2562
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว38 22 ก.พ. 2562
<< หน้าแรก...     22      23      24      25     (26)     27      28      29      30     ....หน้าสุดท้าย >> 843