การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว504 7 ก.พ. 2562
การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว485 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ก.พ. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว490 [รายชื่อ] 6 ก.พ. 2562
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว473 6 ก.พ. 2562
เร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากกรมที่ดิน ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว487 6 ก.พ. 2562
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว489 6 ก.พ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว0844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.พ. 2562
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย กค. มท 0803.3/ว486 6 ก.พ. 2562
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) รุ่นที่ 9 , 10 สน.คท. มท 0808.3/ว7 [รุ่น 9] [รุ่น 10] 6 ก.พ. 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว462 6 ก.พ. 2562
การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ ว477 5 ก.พ. 2562
การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ ว476 5 ก.พ. 2562
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กศ. มท 0816.5/ว467 5 ก.พ. 2562
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว0746 5 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว393 5 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว360 5 ก.พ. 2562
ขอส่งคู่มือการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. มท 0801.2/ว468 5 ก.พ. 2562
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.3/ว2 4 ก.พ. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/2850-2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.พ. 2562
ขอให้รายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ (แยกก่อนทิ้ง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว461 [คู่มือ] 4 ก.พ. 2562
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34     ....หน้าสุดท้าย >> 843