ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) รุ่นที่ 9 , 10 สน.คท. มท 0808.3/ว7 [รุ่น 9] [รุ่น 10] 6 ก.พ. 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว462 6 ก.พ. 2562
การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ ว477 5 ก.พ. 2562
การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ ว476 5 ก.พ. 2562
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กศ. มท 0816.5/ว467 5 ก.พ. 2562
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว0746 5 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว393 5 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว360 5 ก.พ. 2562
ขอส่งคู่มือการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. มท 0801.2/ว468 5 ก.พ. 2562
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.3/ว2 4 ก.พ. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/2850-2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.พ. 2562
ขอให้รายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ (แยกก่อนทิ้ง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว461 [คู่มือ] 4 ก.พ. 2562
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว460 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.พ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท0810.5/ว0711 4 ก.พ. 2562
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] 1 ก.พ. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว446 1 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว424 1 ก.พ. 2562
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ศปท.สถ. มท 0817/ว447 1 ก.พ. 2562
การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0817.2/ว428 1 ก.พ. 2562
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว414 1 ก.พ. 2562
<< หน้าแรก...     27      28      29      30     (31)     32      33      34      35     ....หน้าสุดท้าย >> 843