การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว2 6 ม.ค. 2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1 6 ม.ค. 2557
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว16 6 ม.ค. 2557
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว11 [รายชื่อชำนาญการพิเศษ] [รายชื่อเชี่ยวชาญ] 3 ม.ค. 2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว14 [การจัดสรรเงินภาษีฯ] 3 ม.ค. 2557
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว9 2 ม.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว06 [รายชื่อ] 2 ม.ค. 2557
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด สน.พส. มท 0810.5/ว4 2 ม.ค. 2557
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2665 2 ม.ค. 2557
ส่งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2685 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
ส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 15 สน.กศ. มท 0893.4/ว2624 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 14 สน.กศ. มท 0893.4/ว2623 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว2622 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว2621 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว2620 27 ธ.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว4980 27 ธ.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21416-21491 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 9 สน.บถ. มท 0809.6/ว2666 26 ธ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     392      393      394      395     (396)     397      398      399      400     ....หน้าสุดท้าย >> 844