ส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 15 สน.กศ. มท 0893.4/ว2624 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 14 สน.กศ. มท 0893.4/ว2623 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว2622 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว2621 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว2620 27 ธ.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว4980 27 ธ.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21416-21491 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 9 สน.บถ. มท 0809.6/ว2666 26 ธ.ค. 2556
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ กค. มท 0803/ว2662 26 ธ.ค. 2556
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2664 [รายชื่อ] 26 ธ.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สน.คท. มท 0808.2/ว037 26 ธ.ค. 2556
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/21493 26 ธ.ค. 2556
การแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2656 26 ธ.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย (The 2nd Thailand Bike and Walk Forum : Practicality of Walking and Cycling in Thai Comtext) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2655 26 ธ.ค. 2556
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2654 26 ธ.ค. 2556
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2652 25 ธ.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ สน.บถ. มท 0809.5/ว94 25 ธ.ค. 2556
การสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สน.กศ. มท 0893.3/ว2632 25 ธ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     393      394      395      396     (397)     398      399      400      401     ....หน้าสุดท้าย >> 845